Bestuur samenstelling

  • Voorzitter: Anton Cramer
  • Secretaris  vacant
  • Penningmeester: Corri Veldkamp-Kwakkel
  • Algemeen bestuurslid: Ria ter Haar

 

Beste NIVON-leden van de afdeling Zwolle,

De algemene ledenvergadering van de afdeling Zwolle van het NIVON op 18 maart a.s. gaat niet door

vanwege de toenemende verspreiding van het coronavirus.

Het afdelingsbestuur heeft dit besluit genomen vanuit onze gevoelde verantwoordelijkheid ten aanzien van

oudere en kwetsbare leden. Daarmee volgen wij de richtlijnen van het RIVM.

Op dit moment kunnen wij nog niet zeggen wanneer de vergadering wel wordt belegd. Zodra wij dit weten zullen wij u direct informeren.

Met vriendelijke groet namens het afdelingsbestuur,

Anton Cramer

(voorzitter)

Documenten voor Ledenvergadering

agenda ledenvergadering 2020

bestuurlijk-jaarverslag-2019

Verslag Algemene ledenvergadering NIVON
afdeling Zwolle d.d.16-042019

Aanwezige leden: 12, afmeldingen:5.

1-Opening en Welkom.

Wegens ziekte van Anton opent Corri de vergadering en heet iedereen welkom.

2-Mededelingen en ingekomen stukken

Miep Bosman is helaas overleden.

Geen ingekomen stukken.

Er is een vacature voor een secretaris.

Notulen van de jaar vergadering 14 maar 2018 worden goedgekeurd.

3-Financieel:

Er zijn 25 nieuwe leden. 8 leden hebben bedankt.

De afdeling telt op dit moment 264 leden.

De stijging wordt mogelijk veroorzaakt door gratis overnachtingen van kleinkinderen in de natuurvriendenhuizen.

De kascommissie Jelle Everaarts en Maartje Esselink-v/d Mey hebben het bestuur decharge verleend.

Benoeming kascommissie: Bart van Zuylen enMaartje van de Mey, reserve Henny van Vilsteren.

4-Activiteiten commissie: Naast de nieuwjaarsreceptie en de ledenvergadering zijn er nog 8 activiteiten georganiseerd.

De wandelgroep heeft gem., 4 a 5 deelnemers.

Museumgroep heeft gemiddeld 4 deelnemers.

De stadswandeling in Amersfoort werd goed bezocht.

5-Rondvraag:

Maartje is naar een activiteit van de afd. Emmen geweest.

Een wandeling door een natuurgebied gecombineerd met een lezing en een huifkartocht. Iets voor afd. Zwolle?

6-Sluiting: Corri sluit de vergadering en bedankt iedereen voor hun inbreng en aanwezigheid.

 

  Bestuurlijk Jaarverslag 2019

 

Het bestuur bestond  na de vorige ledenvergadering ( 16 maart) uit de leden:

  • Anton Cramer Voorzitter
  • vacature,                    secretaris.
  • Corri Veldkamp,     penningmeester
  • Ria Ter Haar              algemeen bestuurslid

Het leden aantal van de vereniging was begin 2018            257

En aan het eind van het jaar                                                 310

Het bestuur vergaderde 5 maal. Hierbij waren ook de vergaderingen samen met de activiteitencommissie.

De activiteitencommissie is in 2019 heel actief geweest. De groep bestond uit 5 aan het eind van het jaar met 6 personen die gedurende het jaar activiteiten hebben georganiseerd.

Ledendag:  2019

De dag begon met koffie drinken bij van der Valk, De Anningahof, een beeldentuin, stond vervolgens op het programma en aan het eind van de dag werd er gezamenlijk gegeten.

Anton heeft de Nivon Raad bezocht. Corri was betrokken bij de vergadering van regio Noord.

Al met al een goed jaar voor onze Nivon Zwolle club.

Zwolle 3-3-20

MUSEUMBEZOEKEN 2019

In 2019 moesten vanwege gezondheidsproblemen jammer genoeg twee deelnemers afhaken.  Omdat iemand anders zich in hetzelfde jaar aanmeldde eindigden we in december met negen museumgangers.

Die negen gingen in wisselende samenstellingen en aantallen op pad.

De start was in februari met museum Joure. Bij deze plaats denk je meteen aan Douwe Egberts. Op het terrein van het museum stond ook de eerste fabriek van deze firma en is nog het huisje van Egbert Douwes, de grondlegger van het bedrijf, te vinden.  Het is een heel complex in het centrum van “de vlekke Joure” waar in tien gebouwen meerdere kleine musea te vinden zijn. Natuurlijjk de DE artikelen en winkel, maar ook onder andere een authentieke drukkerij, klokkenmakerij, koperslagerij, werkplaats zilversmid, metaalfabriek en buiten een mooie museumtuin.

Aan het eind van het bezoek werd iedereen verrast met een doosje Pickwick thee.

 

In april gingen we naar het Drents museum in Assen  en bekeken de tentoonstelling “Nubië! Land van de  zwarte farao’s”. In het museum waren 300 objecten uit het Museum Of Fine Arts Boston te zien. Indrukwekkende voorwerpen uit de periode 2400 jr voor tot ca 350 jr na Christus vertelden het verhaal van de haat/liefde verhouding tussen het oude Egypte en de Nubiers.

In juni werd gekozen voor de Hermitage in Amsterdam. In 2004 werd aan de Nieuwe Herengracht een bijgebouw van de Petersburgse vestiging geopend en die trok zoveel belangstelling dat in 2009 verhuisd werd naar het voormalig verpleeghuis “De Amstelhof” aan ….jawel….de Amstel. Dit gebouw werd op 19 juni van dat jaar door koningin Beatrix geopend. Exact 10 jaar later bezochten wij het museum en werden bij de koffie onthaald op een gratis gebakje. Dat smaakte naar meer en het meer werd geboden in de vorm van de tentoonstelling “ De schatkamer! Meesterwerken uit 25.000 jaar kunstgeschiedenis van over de halve wereldbol” We genoten. Wat een pracht, wat een rijkdom.

In augustus reisden we naar Groningen. Het Groninger museum bood meerdere aansprekende exposities. Natuurlijk trok vooral “Presence” van Daan  Roosegaarde veel publiek. Een 800 vierkante meter grote ruimte was omgetoverd tot een interactief kunstwerk, dat, doordat bezoekers alles erin mochten bekijken, observeren, aanraken, voelen, bewegen, steeds van vorm en kleur veranderde.

Jong, oud, klein, groot, iedereen speelde een eigen spel en iedereen genoot.

Maar ook de tentoonstellingen “100 jaar vrouwenkiesrecht” en “Pronkjewails: design uit heden en verleden” met prachtig keramiek en glas werden druk bezocht.

Het Drents museum,  met  de tentoonstelling “Sprezzatura”: 70 schilderijen van 40 Italiaanse schilders uit de periode 1860 tot 1910 was de bestemming in oktober. Deze schilderijen waren allemaal afkomstig uit prominente Italiaanse musea, onder andere het Uffizi museum, Florence. Een groot deel was voor het eerst in Nederland te zien.

In de prachtige binnenstad van Amersfoort staat het Mondriaanhuis: het huis waarin de schilder Piet Mondriaan in 1872 geboren werd.  Als museum bestond het in 2019 25 jaar en dat werd gevierd met de tentoonstelling “25 X 25 X 25. 25 Leden van de landelijke kunstenaarsvereniging “De Ploegh” waren uitgenodigd om een werk te maken van 25 X 25 centimeter. Wij waren er in december en waren vooral onder de indruk van het leven en werk van Mondriaan, dat in woorden en beelden  tot uitdrukking kwam.

 

Een verslagje van de Wandelgroep.

We hebben ongeveer een keer of 6 a 8 gewandeld,met een wisselend aantal deelnemers, variërend tussen de 3 en 10.

We hebben aan de randen van  Zwolle gelopen,en in de omgeving.Zoals Hattem,Elspeet,Ommen.