Bestuur samenstelling

 Anton Cramer   voorzitter

Jan Besselink     secretaris  email: janbesselink@home.nl

Corri Veldkamp penningmeester

Jannie de Rooij  algemeen bestuurslid         

Beste Nivon leden, Het bestuur van Nivon afdeling Zwolle nodigt u van harte uit voor een algemene

ledenvergadering.

Deze avond zal worden gehouden op:

woensdag 1 maart a.s. aanvang 19.30 uur.

wijkgebouw “De Bestevaer” Trompstraat in de wijk Wipstrik.

De agenda:

1)         Opening en welkom.

2)         Mededelingen en ingekomen stukken.

3)         Bestuur voordracht van Ria te ter Haar.

4)         Jaarverslagen :

  • Jaarverslag 2016 bestuur.
  • Notulen van16 maart 2016
  • Financieel jaarverslag 2016
  • Verslag kascommissie en benoeming kascommissie

5)         Informatie omtrent actuele onderwerpen in 2017     (Activiteitencommissie)

            en wat er verder ter tafel komt.

6)         Rondvraag.

7)         Sluiting formele vergadering.

8)         Gedachtewisseling over voortzetting activiteiten Zwolle.

Wij hopen op uw aanwezigheid.

bestuurlijk-jaarverslag-2016Notulen ALV16032016 NIVON                                                                                        

 

Notulen ALV16032016 NIVON